Účetnictví

 • vedení účetnictví (daňové evidence) na základě dodaných dokladů (kontrola náležitostí dodaných dokladů, zavedení dokladů do účetního systému, vyhotovení účetních výstupů)

 •  vedení pokladní knihy

 •  vedení knihy bankovních dokladů

 •  vedení knihy pohledávek

 •  vedení knihy závazků

 •  vedení účetního deníku

 •  vedení hlavní knihy analytické evidence

 •  vnitropodnikové sledování v členění na analytické účty

 •  vedení evidence pro účely zákona o DPH (záznamní povinnost)

 •  roční uzávěrka včetně vypracování roční závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přílohy pro účetnictví)

 •  vedení pomocných evidencí

 •  vedení evidence drobného majetku

 •  vedení evidence dlouhodobého majetku

 •  vedení evidence leasingového majetku

 •  zpracování přiznání ke všem daním v požadovaných termínech

 •  podnikatelské, organizační, ekonomické a účetní poradenství v souvislosti s podnikatelskými aktivitami objednatele

 •  účtování všech účetních případů

 •  fyzický dohled nad formální správností účetních dokladů

 •  zpracovávání roční uzávěrky a závěrky

 •  zpracovávání ekonomických přehledů

 •  řešení vznesených dotazů v oblasti ekonomiky a účetnictví

 •  komunikace a zastupování před státními orgány v oblasti účetnictví a daní

 •  rekonstrukce účetnictví

 •  mimořádné závěrky